HotSpot - regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do internetu

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, świadczonej przez Gminę Miasto Lubartów z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.

 

2. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna a także każda jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do HotSpot.

 

3. Regulamin obowiązuje każdego kto zaloguje się do HotSpota. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie powinien łączyć się z HotSpotem.

 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2011r. i może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

 

 

 

§2 Zobowiązania i zastrzeżenia Gminy Miasto Lubartów

 

1. W ramach realizacji Usługi, Gminę Miasto Lubartów dołoży wszelkich starań aby Usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Gmina  zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu HotSpota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.

 

2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.

 

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

 

4. Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 256 kb/s (download) oraz 128 kb/s (upload).

 

5. Sesja trwa 30 minut - po tym czasie istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.

 

6. Aby nawiązać połączenie należy dysponować komputerem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4GHz). W komputerze należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć z nazwą (SIDD) "UML-HotSpot".

 

 

 

§3 Obowiązki Użytkownika

 

1. Zalogowanie się do usługi HotSpot oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 

2. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 

3. Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, nie rozpowszechniania nielegalnych treści oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (http://www.netykieta.prv.pl)

 

 

§4 Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

 

1. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Gmina Miasto Lubartów zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do HotSpota.

 

2. Gmina nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika.

 

3. Gmina zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.

 

4. Gmina nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

            - utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika;

            - ujawnienie danych użytkownika;

            - opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

 

 

§5 Pomoc techniczna

 

1. Użytkownik HotSpota może zgłaszać problemy techniczne telefonicznie pod nr telefonu 81 85-44-626 w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pocztą elektroniczną na adres: rd@um.lubartow.pl

 

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1. Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami stosują się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.