Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego  Nr 128, poz. 2478

z dnia 1 sierpnia 2007 r.

                                                                                                                                                                                                                                        

 

ZARZĄDZENIE NR  V/79/07

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

z dnia 28 maja 2007 r.

 

 

w sprawie określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się   o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

                   Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późń. zmianami) i §2-4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz.33 ) zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

 

§ 2

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

 

1)      posiadać siedzibę z wyposażeniem technicznym, magazynowym i biurowym umożliwiającym m.in. :

a)            postój pojazdów specjalnych

b)      mycie, naprawy, konserwację i dezynfekcję pojazdów specjalnych

c)      magazynowanie sprzętu technicznego oraz pojemników i worków na odpady   
      komunalne

d) mycie, naprawy, konserwację i dezynfekcję pojemników na odpady  komunalne

e)      sortowanie i składowanie odpadów komunalnych zebranych w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych

f)       urządzenia do ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, zebranych w grupie odpadów komunalnych i dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów

g)      obsługę interesantów i prowadzenie ewidencji świadczenia usług w celu kontroli

h)      oznaczenie wejścia do siedziby tablicą informacyjną określającą: imię              i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, adres, telefon i czas pracy

i)        budynki i budowle niezbędne do świadczenia usług

2)      posiadać pojazdy specjalne, których stan techniczny i sanitarny pozwala na
bezpieczne odbieranie odpadów komunalnych oraz uniemożliwia ich wysypywanie i pylenie w czasie transportu na składowisko odpadów lub miejsce odzysku. Ilość i rodzaj pojazdów specjalnych powinien zapewnić systematyczne    i terminowe odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

3)      posiadać pojemniki, których stan techniczny i sanitarny pozwala na odbieranie odpadów komunalnych. Ilość i rodzaj pojemników powinien zapewnić systematyczne i terminowe odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pojemniki powinny być utrzymywane we właściwym stanie estetycznym tj. bez oznak korozji metalu, zdarcia i zmatowienia powłok malarskich, brudu i zanieczyszczeń.

 

4)      posiadać worki pozwalające na odbieranie odpadów komunalnych. Ilość i rodzaj worków powinien zapewnić systematyczne i terminowe odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

5)      pojazdy specjalne powinny być trwale oznakowane na drzwiach kabiny pojazdu celem umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy. Oznakowanie powinno zawierać : imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy   i telefon

 

6)      pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być trwale oznakowane celem umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy. Oznakowanie powinno zawierać: imię  i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy               i telefon oraz nazwę zbieranego rodzaju odpadów komunalnych.

 

7)      pojemniki na odpady komunalne należy dezynfekować co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym. Jednocześnie powinny być na bieżąco naprawiane                         i konserwowane.

§ 3

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie  opróżniania
     zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać  
     następujące wymagania:

1) posiadać siedzibę z wyposażeniem technicznym, magazynowym i biurowym
      umożliwiającym m.in.:

a)       postój pojazdów asenizacyjnych

b)      mycie, naprawy, konserwację i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych

c)      magazynowanie sprzętu technicznego

d) zapewnić obsługę interesantów i prowadzenie ewidencji świadczenia usług     w celu kontroli

e)      oznaczenie wejścia do siedziby tablicą informacyjną określającą: imię              i nazwisko lub nazwę przedsiębiorcy, adres, telefon i czas pracy

f)       posiadać budynki i budowle niezbędne do świadczenia usług

 

2) posiadać pojazdy asenizacyjne, których stan techniczny i sanitarny pozwala na
bezpieczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Ilość i rodzaj pojazdów asenizacyjnych powinien zapewnić systematyczne i terminowe opróżnianie zbiorników bezodpływowych      i transport nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Pojazdy asenizacyjne powinny posiadać szczelną instalację i szczelny zbiornik oraz sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik.

 

3)      pojazdy asenizacyjne powinny być trwale oznakowane na drzwiach kabiny 
 pojazdu celem umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy. Oznakowanie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy i telefon.

§ 4

1. Pojazdy specjalne oraz pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne, wynikające z przepisów prawa, regulujące warunki techniczne dla tego typu pojazdów. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w §2 i 3 niniejszego zarządzenia, obowiązany jest przedłożyć dokumenty dopuszczające te pojazdy do ruchu drogowego. Powyższe pojazdy należy utrzymywać we właściwym stanie estetycznym tj. bez oznak korozji metalu, zdarcia i zmatowienia powłok malarskich, brudu i zanieczyszczeń.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w §2 i 3 niniejszego zarządzenia powinien zapewnić częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych               i transportu nieczystości ciekłych na zasadach określonych w Regulaminie utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubartowa.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług określonych w §2 i 3 niniejszego zarządzenia powinien:

1) przedłożyć tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się siedziba      
      z wyposażeniem technicznym, magazynowym i biurowym.

2) przedłożyć wykaz i charakterystykę pojazdów specjalnych i asenizacyjnych,
      pojemników i worków z wykazaniem prawa ich własności lub nimi dysponowania.

3)  przedłożyć umowy w sprawie:

a)      możliwości unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od  właścicieli nieruchomości na składowisku odpadów

b)      możliwości unieszkodliwiania nieczystości ciekłych z opróżnionych zbiorników bezodpływowych odbieranych od właścicieli nieruchomości na stacji zlewnej

c)      możliwości ograniczenia masy odpadów komunalnych stałych ulegających biodegradacji w tym ich zbiórki, przetwarzania i składowania.

d)      możliwości odbioru i odzysku odpadów komunalnych, pochodzących                z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4) umowy, o których mowa w pkt 3 powinny być zawarte i obejmować czas na jaki 
     udzielono zezwolenia określony w decyzji.

5)      przedłożyć informacje o technologiach stosowanych przy świadczeniu usług w tym: sposób odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych i  nieczystości ciekłych, opis odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, sposób realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów, wskazanie miejsc unieszkodliwiania i odzysku oraz składowania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

6) wyposażyć właścicieli nieruchomości w urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubartowa.

7)      przedstawić zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane w czasie świadczenia usług i po zakończeniu tej działalności w tym: środki            i sposoby dezynfekowania urządzeń i pojazdów oraz odkażania gruntu.

8)      przedłożyć szczegółowy opis wyposażenia technicznego, magazynowego                 i biurowego niezbędnego do świadczenia usług, o którym mowa w §2 – 4 niniejszego zarządzenia.

9)      *

 

10) *

11) *

12)      przedłożyć dokumenty świadczące o spełnieniu wszystkich wymagań   określonych w niniejszym zarządzeniu.

           § 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta w Lubartowie. 

§ 6

            1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
               Urzędowym Województwa Lubelskiego.

2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  
   rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubartowie
   oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie
   Informacji Publicznej .

 

Burmistrz Miasta Lubartów

                                        

                                                                                                  Jerzy Zwoliński

 

 

 

* - Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego NK.II.0911/255/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.