Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów

„Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów” zostanie opracowana na lata 2020-2035. Celem głównym jest minimalizacja emisji zanieczyszczeń  do środowiska, która wynika z działalności transportu drogowego.

W ramach strategii Gmina zakłada następujące działania:

Zwiększenie świadomości potencjalnych użytkowników:

Zarekomendowane rozwiązania mają za zadanie zmotywowanie odbiorców do podejmowania długofalowych działań na rzecz ochrony środowiska. Istotne będzie propagowanie sposobów redukcji niskiej emisji wynikającej z transportu drogowego oraz uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach i skutkach zdrowotnych wynikających z wykorzystywania pojazdów wysoce nieefektywnych i emisyjnych. Rekomendowane przez strategię działania dotyczyć
będą wymiany informacji i wiedzy, stosowania nowoczesnych rozwiązań odnośnie proekologicznych środków transportu.

Opracowanie systemu korzyści dla użytkownika pojazdu elektrycznego:

Jednym z narzędzi mogących wyróżnić transport niskoemisyjny jest zdefiniowanie strefy czystego transportu, zdefiniowanie miejsc postojowych dla samochodów niskoemisyjnych, określenie miejsc ogólnodostępnych punktów ładowania czy zwolnienia podatkowe.

Rozwój producentów w segmencie elektromobilności:

Strategia będzie promowała model zmiany nieefektywnych środków transportu poprzez zakup autobusów elektrycznych lub system car-sharing, oparty na samochodach elektrycznych, zmierzający do poprawy jakości powietrza, obniżenia poziomu hałasu i podniesieniu standardu usługi przewozu pasażerów. Zarekomendowane zmiany wpłynął na zwiększenie popytu na paliwa alternatywne budując tym samym kolejne segmenty gospodarcze.

Zmiany regulacyjne warunkujące rozwój elektromobilności:

Strategia zawierać będzie założenia do przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści wynikających ze świadczenia usług komunikacji za pomocą autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu napędzanych silnikami, które nie powodują emisji zanieczyszczeń.

Dostosowanie sieci energetycznej:

Strategia będzie zakładała budowę magazynów energii zlokalizowanych przy punktach ładowania pojazdów oraz zdefiniowanie sposobów ich ładowania z sieci i z paneli fotowoltaicznych. Rekomendowane będą systemy oparte o ładowanie magazynów energii  w nocy, oddające energię w dzień, zarówno na potrzeby pojazdów elektrycznych, jak i sieci, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wdrażanie strategii przyczyni się do:

– wzrostu zainteresowania społecznego rozwojem elektromobilności,

– rozpoczęcia procesu wymiany floty na pojazdy elektryczne przez administrację publiczną,

– wzrostu zainteresowania indywidualnych konsumentów pojazdami elektrycznymi,

– rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych,

– rozwoju infrastruktury stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji CNG/LNG,

– możliwości opracowania wytycznych dla projektu budowy krajowej sieci infrastruktury stacji szybkiego ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych i stacji tankowania CNG/LNG.

Data opublikowania: 12:19, 18 lutego 2020